Další ekonomické a obchodní poradenství

Kontrola insolvenčního rejstříku
  • Kontrola obchodních partnerů klienta v insolvenčním rejstříku
Zasílání listin na obchodní rejstřík

Obchodní společnosti , tj i společnost s ručením omezeným, mají mj. i povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v Obchodním rejstříku ( § 21a Zákona o účetnictví). Při nesplnění povinnosti zveřejnění v Obchodním rejstříku může být společnosti za správní delikt udělena pokuta ve výši až 3% hodnoty aktiv uvedených v rozvaze. Pokutu uděluje finanční úřad podle § 37a Zákona o účetnictví.

Zpracování návrhů valných hromad, zpráv

Zpracování návrhů valných hromad, zpráv o vztazích apod., obchodní společnosti , tj i společnost s ručením omezeným mají mj. i povinnost :

  • nejméně 1 x ročně svolat valnou hromadu, v případě jediného společníka učinit rozhodnutí společníka
  • schválit účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období, tj. do 30.6. následujícího roku
Archivace listin

Ve chvíli, kdy jsou doklady a dokumenty zahrnuty v účetnictví a jsou zpracovány daňově, více méně jsou naprosto nadbytečné. I tak je ale jejich archivace po nějakou dobu nutná, respektive po několik let je zákonem vyžadována. Tyto zákonem stanovené doby musí respektovat každý podnikatelský subjekt, přičemž se může rozhodnout, zda bude dokumenty archivovat přímo v sídle společnosti, nebo je svěří do rukou archivačním společnostem, jež se za poplatek zabývají právě archivací firemních účetních dokladů a dokumentů.

Spolupráce při vyplňování statistik
  • Spolupráce při vyplňování statistických výkazů klienta
Výkazy pro INTRASTAT
  • Zpracování a odesílání měsíčního výkazu pro INTRASTAT
Zpracování ročních výkazů pro OSSZ a ZP-OSVČ
  • Zpracování ročního zúčtování plateb sociálního a zdravotního pojištění (pro OSVČ)
Administrace datových schránek klienta

Administrace datových schránek klienta (na základě zplnomocnění klienta zajišťujeme pravidelnou kontrolu datové schránky, zpracování příchozích zpráv a jejich rozesílání formou předem dohodnutou s klientem)