Účetní a mzdové poradenství

Informování o povinnostech

Informování o povinnostech účetní jednotky klienta vyplývajících z příslušných účetních předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné

Zpracování interních směrnic

Ve spolupráci s klientem zpracování účetní osnovy a interních směrnic:

 • oběh účetních dokladů,
 • odpisový plán,
 • způsob oceňování majetku a zásob,
 • zásady inventarizace,
 • popř. další důležité normy
Soupis rezerv a opravných položek
 • vedení prokazatelné evidence pohledávek (v případě opravných položek) – soupis pohledávek a opravných položek způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o účetnictví
 • vedení prokazatelné evidence rezerv – soupis sestavený způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o účetnictví
Metodická pomoc

Metodická pomoc

 • při vedení účetnictví
 • při sestavení zahajovací rozvahy
 • mezitímní účetní závěrky
 • roční účetní závěrky
 • při provádění inventur ve smyslu zákona o účetnictví a pro potřeby oceňování.