Daňové poradenství

Poskytování průběžného poradenství

Poskytování průběžného poradenství smluvním klientům v sobě zahrnuje:

 • informování o změnách v oblasti daňových zákonů, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, daňového řádu a některých dalších zákonů z oblasti soukromého práva (zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, zákoníku práce apod.)
 • daňové optimalizace
 • řešení komplikovaných daňových otázek

S cílem co možná nejefektivnější spolupráce při řešení daňových otázek souvisejících s Vaší činností nabízíme možnost konzultace problémů z různých daňových oblastí prostřednictvím e-mailu nebo telefonického rozhovoru s daňovým poradcem (tzv. „Hotline Service“). Účelem této služby je co nejrychlejší vyřešení Vašich otázek. Cílem naopak není vyřešení komplexních problémů či analýza složitých daňových otázek. V tomto případě Vám rádi nabídneme zpracování daňové analýzy ve formě písemného stanoviska.

Informování o termínech, změnách a novinkách

Hlídáme za naše klienty:

 • terminy týkající se daňových povinností
 • relevantní změny v daňových zákonech
Zastupování klienta před správcem daně

Komplikovanost a nejasnost daňových zákonů představuje riziko vzniku sporů se správcem daně, přičemž daňová kontrola a případné další řízení může pro podnik znamenat významnou administrativní zátěž. V daňovém řízení hájíme zájmy klientů za použití veškerých dostupných možností daňového řízení s cílem dosáhnout dohody.

Na základě sjednaného paušálu a poskytnuté plné moci, popř. jako jednorázovou službu jsme připraveni zajistit zejména následující služby:

 • Poradenství a zastupování při daňové kontrole, místním šetření, přípravě odpovědí na výzvy správce daně
 • Přezkoumání daňových platebních výměrů a případné uplatnění opravných prostředků, jednání při sporech s finančním úřadem
 • Registrace k daním a plnění oznamovacích povinností
 • Zpracování žádostí o závazné posouzení
 • Zpracování žádostí o daňové úlevy (zrušení zálohové povinnosti, prodloužení lhůt, apod.).
Zpracování přiznání k dani z příjmů
 • Kontrola účetní agendy z hlediska daňových předpisů, daňová závěrka, přitom při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob se zaměřujeme zejména na kontrolu v oblasti nákladových a výnosových účtů, kde sledujeme daňovou relevanci jednotlivých položek, provádíme kompletní či namátkovou kontrolu odpisů majetku, rezerv, opravných položek k nedobytným pohledávkám a dalších problematických oblastí.Garantujeme Vám vysokou profesionalitu a uplatnění všech možností odpočtů daných daňovými předpisy.
 • Odesílání přiznání k dani z příjmů, včetně všech příloh
 • Zasílání listin na obchodní rejstřík
 • Zpracování návrhů valných hromad, zpráv o vztazích apod.
Zpracování přiznání k silniční dani
 • Zpracování a odeslání přiznání k silniční dani, evidence o zaplacené dani a zálohách a dle jednotlivých vozidel
Zpracování přiznání k ostatním daním

Zpracování a odesílání tvrzení k ostatním daňovým povinnostem klienta:

 • daň z nemovitých věcí
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • spotřební daně
 • ekologické daně
Zpracování závazného stanoviska

Jsme schopni zpracovat závazná stanoviska na konkrétní problém či v obecné rovině na danou problematiku, a to včetně upozornění na jeho spojitosti v rovině nejen daňové, ale i účetní, ekonomické a právní.