Účetní služby

Vedení účetnictví

– dříve podvojného účetnictví – podle platných předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy), jedná zejména o vedení následujících účetních knih:

účetní deník
hlavní účetní knihu
deníky analytické evidence
knihy podrozvahových účtů

dále o zpracování roční účetní závěrky, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech.

Vedení daňové evidence

Daňovou evidencí, která nahradila dřívější jednoduché účetnictví, se rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů fyzických osob. Tato evidence obsahuje údaje o

a)   příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
b)   majetku a dluzích.

Při vedení daňové evidence zachováváme rozsah dřívějšího jednoduchého účetnictví. Po ukončení zdaňovacího období je základními výstupy peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů členěný podle druhu, seznam pohledávek a závazků, inventární karty majetku a výsledná rekapitulaci daňových příjmů a výdajů. Z této se vychází při stanovení základu daně a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů. Samozřejmostí je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně.

Poskytování informací o hospodaření

Při vedení účetnictví, popř. daňové evidence zohledňujeme jednak všechny zákonné povinnosti, ale také se snažíme o to, aby účetnictví (daňová evidence) poskytovalo klientovi co nejpřesnější, nejúplnější a včasné informace o jeho hospodaření, vytváření zisku či ztráty, volných zdrojích apod. Dle vydefinovaných požadavků a kritérií pak klientovi posíláme pravidelné reporty, a to i v cizím jazyce.

Zpracování roční závěrky

Po skončení účetního období je třeba dle § 18 zákona o účetnictví zpracovat roční účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:

rozvaha (bilance)
výkaz zisku a ztrát
příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b).

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Na základě správně vedeného účetnictví tedy po ukonční všech závěrkových prací, provedení inventarizace majetku a dluhů a jednotlivých rozvahových účtů zpracujeme roční účetní závěrku včetně náležitostí. Pro všechny naše klienty, kterým zpracováváme účetnictví, zajišťujeme i zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky.

Zpracování agendy DPH

V rámci zpracování a odesílání měsíčního nebo čtvrtletního tvrzení k DPH zajišťujeme zpracování:

kompletního přehledu zdanitelných plnění pro sestavení přiznání k DPH (řádné nebo dodatečné) z jednotlivých evidencí prvotních dokladů (pokladny, vydaných a přijatých faktur a ostatních závazků a pohledávek) – evidence pro účely DPH dle § 100 zákona o DPH
zpracování formuláře přiznání k DPH,
výpisu z evidence pro daňové účely podle §92a
souhrnné a následné souhrnné hlášení
elektronické podání DPH a souhrnného hlášení
automatické vytváření řádných i dodatečných přiznání