Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Komory daňových poradců České republiky

(Aktuální znění k 26. 11. 2010)

Etický kodex KDP ČR (dále jen „kodex“), schválený usnesením Valné hromady KDP ČR, vychází z právní úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, a dále z principu profesní etiky, který je zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě. Kodex je tak jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství. 1. Nezávislost Při plnění svých povinností daňový poradce vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí. To se vztahuje jak na zastupování zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými stranami. 2. Odpovědnost a) Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpovědnost. Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Pokud je daňové poradenství poskytováno prostřednictvím právnické osoby, musí odpovědný daňový poradce zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem daňového poradenství touto právnickou osobou zajišťoval daňový poradce. b) Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s odpovědností za škody způsobené jeho profesním pochybením, nedbalostí nebo vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku obdobné povahy je kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti. 3. Péče a svědomitost Při výkonu své profese se daňový poradce řídí platnými právními předpisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta. Tato zásada vyžaduje nezávislost při všech profesních úkonech a zejména vyžaduje objektivní přístup při posuzování určitého případu. Předtím, než daňový poradce přijme zakázku, měl by si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkoly s náležitým zřetelem na své povinnosti a svou způsobilost. 4. Mlčenlivost Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese. Daňový poradce zajistí dodržování mlčenlivosti každou osobou, které při výkonu daňového poradenství k takovým informacím poskytl přístup, především jeho zaměstnanci a spolupracovníky. 5. Slučitelné a neslučitelné činnosti Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho profesních povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce. 6. Reklama Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých profesních činnostech. 7. Vztahy s profesními kolegy Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese. 8. Odměna Klient má právo na informace o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací věnován. 9. Profesní vzdělávání Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství. 10. Sankce KDP ČR má právo uplatňovat disciplinární sankce nebo rozhodnout o zrušení jeho přihlášení ke kodexu za závažné porušení čestného závazku poradce dodržovat tento kodex.     Etický kodex KDP ČR schválený Valnou hromadou KDP ČR dne 24. 11. 2006 s účinnosti od 1. 1. 2007 ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 26. 11. 2010.
Posted in daňové poradenství.

Napsat komentář